پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
یوزرنیم و پسورد نود 32, جدیدترین یوزرنیم پسوردهای نود 32, نود 32
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
داستان آموزنده جدید, داستان بسیار زیبا, داستان جالب, داستان جدید

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 2 آذر 89

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 2 آذر 89

نود سی دو


Username: EAV-38140560
Password: 3k4phcjhrk

Username: EAV-38140622
Password: sxnxb78536

Username: EAV-38140549
Password: msbejkfcbx

Username: EAV-38140553
Password: rfrj7t46tf

Username: EAV-38140556
Password: mh7r2ad8b7

Username: EAV-38140623
Password: 62m8sc27ux

Username: EAV-38140625
Password: d6bav3vtte

Username: EAV-38140631
Password: 3vn6s346mn

Username: EAV-38140635
Password: ev573kupxd

Username: EAV-38176119
Password: mb2ea55b2f

Username: EAV-38091799
Password: e7tefkhv8a

Username: EAV-38092397
Password: c6s7jbpp7s

Username: EAV-38212849
Password: ep5786peab

Username: EAV-38212852
Password: t452vtbtc2

Username: EAV-38211774
Password: 258rdc5ejm

Username: EAV-38012735
Password: x75jjt2bd7

Username: EAV-38091737
Password: m357s44r6r

Username: EAV-38176157
Password: 7b2ku37sr4

Username: EAV-38176160
Password: 5bfsnfhuas

Username: EAV-38176107
Password: mj7ke327pn

Username: EAV-38176029
Password: 3xkfxfcchj

Username: EAV-38176032
Password: ksths5n8at

Username: EAV-38175998
Password: uamkmtp4h4

Username: EAV-37919641
Password: 8kv4ej67hf

Username: EAV-37888366
Password: 7rmcvserxj

Username: EAV-37851322
Password: mrnh34p8xx

Username: EAV-37920382
Password: srj7n8p5am

Username: EAV-37919052
Password: stm4m8sb3f

Username: EAV-37888190
Password: kctd7f3h66

Username: EAV-37851328
Password: rf5mncc3ff

Username: EAV-37989328
Password: 7kdbar33m4

Username: EAV-37989348
Password: v4pet7ht8d

Username: EAV-37989351
Password: fvxhmstp2n

Username: EAV-37990164
Password: 8bcfrffjmk

Username: EAV-37990205
Password: 3jxhj24jvu

Username: EAV-37990217
Password: radansmehx

Username: EAV-37990220
Password: b5kchdxba7

Username: EAV-37990224
Password: 763kat8erv

Username: EAV-37990228
Password: kf3cxhuttk

Username: EAV-37990229
Password: xnahxau3j3

Username: EAV-38256366
Password: trrm464m3u

Username: EAV-38256427
Password: n48ffj63fk

Username: EAV-38256322
Password: vtpfncuua2

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 27 آبان 89

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 27 آبان 89

  

نود سی دو

Username: EAV-38118497

Password: 7nb246f6fr

 

Username: EAV-38119434

Password: fa23p5885x

 

Username: EAV-38120627

Password: m4mca66rsf

 

Username: EAV-38117390

Password: 52u5u2262b

 

Username: EAV-38117394

Password: kvjdf3k68b

 

Username: EAV-38117403

Password: 5xxarxtcsh

 

Username: EAV-38117398

Password: cerc5h8r3e

 

Username: EAV-38117409

Password: 7mddd8f6b4

 

Username: EAV-37920390

Password: 55275bnkt3

 

Username: EAV-37968663

Password: djc4u4vt7f

 

Username: EAV-37968669

Password: kx8b6k6e8j

 

Username: EAV-37969095

Password: p7rdh2paa6

 

Username: EAV-38068303

Password: aub55h7232

 

Username: EAV-38060162

Password: hr57xaxv38

 

Username: EAV-37919052

Password: stm4m8sb3f

 

Username: EAV-37919061

Password: xptsxc3bu8

 

Username: EAV-37919641

Password: 8kv4ej67hf

 

Username: EAV-37920382

Password: srj7n8p5am

 

Username: EAV-38140519

Password: rpff35ekd2

 

Username: EAV-38140520

Password: xdeduxraet

 

Username: EAV-38140522

Password: 54eaps32fn

 

Username: EAV-38140527

Password: da5nf2cant

 

Username: EAV-38140466

Password: 6xmhk482ck

 

Username: EAV-38140467

Password: 2fd8f6hhn2

 

Username: EAV-34217400

Password: df8ndc283x

 

Username: EAV-34217852

Password: v2vrcrch36

 

Username: EAV-34446305

Password: 8r28xvdj4c

 

Username: EAV-34505185

Password: uc627dbfe5

 

Username: EAV-34227230

Password: mfsshbd2rr

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

 یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 15 آبان 89  

نود سی دو


Username: EAV-34217400

Password: df8ndc283x

 

Username: EAV-34217852

Password: v2vrcrch36

 

Username: EAV-34446305

Password: 8r28xvdj4c

 

Username: EAV-34505185

Password: uc627dbfe5

 

Username: EAV-37408013

Password: uetah3d3cu

 

Username: EAV-37408856

Password: cbf6b6nfrv

 

Username: EAV-37408004

Password: 7u7446ec44

 

Username: EAV-37057214

Password: bxmkxh3vpp

 

Username: EAV-37099864

Password: apf2amf7pm

 

Username: EAV-37099871

Password: 7vntsvdhjk

 

Username: EAV-34227230

Password: mfsshbd2rr

 

Username: EAV-37099856

Password: k7tttrjhft

 

Username: TRIAL-37712329

Password: ed676ddvmd

 

Username: EAV-37523529

Password: j83mbkn8r5

 

Username: TRIAL-37712360

Password: apn33x5p4h

 

Username: TRIAL-37712391

Password: tdn8u5tu2f

 

Username: EAV-37523526

Password: 2dtkhxcc2t

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

 یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 15 آبان 89  

نود سی دو


Username: EAV-34217400

Password: df8ndc283x

 

Username: EAV-34217852

Password: v2vrcrch36

 

Username: EAV-34446305

Password: 8r28xvdj4c

 

Username: EAV-34505185

Password: uc627dbfe5

 

Username: EAV-37408013

Password: uetah3d3cu

 

Username: EAV-37408856

Password: cbf6b6nfrv

 

Username: EAV-37408004

Password: 7u7446ec44

 

Username: EAV-37057214

Password: bxmkxh3vpp

 

Username: EAV-37099864

Password: apf2amf7pm

 

Username: EAV-37099871

Password: 7vntsvdhjk

 

Username: EAV-34227230

Password: mfsshbd2rr

 

Username: EAV-37099856

Password: k7tttrjhft

 

Username: TRIAL-37712329

Password: ed676ddvmd

 

Username: EAV-37523529

Password: j83mbkn8r5

 

Username: TRIAL-37712360

Password: apn33x5p4h

 

Username: TRIAL-37712391

Password: tdn8u5tu2f

 

Username: EAV-37523526

Password: 2dtkhxcc2t

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 20 مهر 89

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

یوزر پسورد جدید آنتی ویروس nod32 آپدیت 20 مهر 89  

نود سی دو

 
Nod32 Antivirus Passwords

Username:EAV-31494232
Password:vhspcntnb8

Username:EAV-31619600
Password:smdt6eejr7

Username:EAV-34926684
Password:bmxjpemxvm

Username:EAV-349292228
Password:3knuvsrb3d

Username:EAV-31526815
Password:nvm2ahe5rs

Username:EAV-31527646
Password:a5p7cxrr87

Username:EAV-31570264
Password:3t2fhpkf65

Username:EAV-34926813
Password:abcss56p5b

Username:EAV-34926852
Password:s6jt5ks7u8

Username:EAV-34926886
Password:7barsstu4k9

Username:EAV-34426192
Password:4ddktbx8fd

Username:EAV-31620201
Password:c3pu7ccv4u

Username:EAV-31570274
Password:huedsntnpb

Username:EAV-31570334
Password:3sf8p22jkn

Username:EAV-34929179
Password:e34p24f3sx

Username:EAV-34929183
Password:b4hvrhs6am

Username:EAV-34928480
Password:ccmsrx23bh

Username:EAV-34426223
Password:vpvepun3vf

Username:EAV-34927628
Password:ut2pbpa7cn

Username:EAV-34927733
Password:vd4v262ex7

Username:EAV-34426284
Password:cpehem62aj

Username:EAV-31620626
Password:5273hb4kax

Username:EAV-34926686
Password:32dun2kcch

Username:EAV-34926715
Password:pmvupp3esr

Username:EAV-34927735
Password:544tt2b5x3

Username:EAV-34928477
Password:x2m35acm8t

Username:EAV-31659959
Password:35sammvjn7

Username:EAV-34899549
Password:cndt6esp8c

Username:EAV-34899558
Password:hjmjfj3p46

Username:EAV-34899973
Password:pj2tc3x4ch

Username:EAV-349012062
Password:b5enhfjr2h

Username:EAV-34900437
Password:57xx8heexh

Username:EAV-34899978
Password:f48s3fkn6m

Username:EAV-34898069
Password:c6xm3bfpnj3

Username:EAV-34898076
Password:ac6fhmd3fh

Username:EAV-34898080
Password:7dknb3p5x7

Username:EAV-34898083
Password:r8tr5n33pf

Username:EAV-34898085
Password:xvsmxhcprb

Username:EAV-36333588
Password:6jcaard5pr

Username:EAV-36333594
Password:a8sdv23v7a

Username:EAV-36334772
Password:a2k5jft3c5

Username:EAV-36334779
Password:puad6he3k4

Username:EAV-36332548
Password:c7k4jssab7

Username:EAV-36332621
Password:3prx7v533k

Username:EAV-36332625
Password:xr772bd5hb

Username:EAV-36332712
Password:tp7bvxxfas

Username:EAV-36333429
Password:2c72cn6dah

Username:EAV-36331770
Password:285886f428

Username:EAV-36331774
Password:cj52vt4f4v

Username:EAV-36331877
Password:h4r2suhm6r

Username:EAV-36354713
Password:2ujceh66eb

Username:EAV-36354717
Password:rdrb42rr8e

Username:EAV-36334783
Password:5887t74emr

Username:EAV-36334788
Password:8vnbfen86b

Username:EAV-36334792
Password:kan465bm82

Username:EAV-36335362
Password:3mhheapus8

Username:EAV-36335366
Password:dxhb4xcauv

Username:EAV-36335434
Password:b2ea5m3es7

Ashampoo UnInstaller 4.1.2.0

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

Ashampoo UnInstaller 4.1.2.0 

هنگامی که به روی ویندوز خود نرم افزار و یا بازی را نصب می کنید، فایل های مختلفی در پوشه های متعددی کپی می شوند تا با استفاده از آنها برنامه به درستی اجرا کند، اگر تعداد برنامه های نصب شده روی ویندوز زیاد شود برنامه های با هم تداخل پیدا می کنند و علاوه بر کندی سرعت سیستم، فضای زیادی را روی هارد اشغال می کنند، در این مواقع با حذف برنامه های غیر ضروری علاوه بر آزاد سازی فضای اشغال شده روی هارد می توان سرعت سیستم را تا حدی افزایش داد.
آیتم Add/Remove Programs در کنترل پانل ویندوز برای حذف برنامه های نصب شده تدارک دیده شده است ولی این ابزار امکانات ویژه برای این کار ندارد و هنگام مواجه شدن با برنامه های غیر استاندارد دچار مشکل می شود و برنامه را به صورت ناقص حذف میکند.
پس از مدت زمان نسبتا طولانی استفاده از ویندوز حتما شاهد پایین آمدن سرعت سیستم خود بوده اید، این کاهش سرعت به دلیل سنگین شدن ویندوز می باشد که بعضی از کاربران به اشتباه فکر می کنند که  سرعت قطعات کامپیوتر پایین آمده و به فکر ارتقاع سخت افزار خود می افتند!

یکی از دلایل کاهش سرعت ویندوز باقی ماندن بقایای برنامه هایی است که به طور صحیح پاک نشده اند. بعضی از برنامه نویسان نیز متاسفانه به دلیل تنبلی یا ... طوری برنامه ها را می سازند که در هنگام پاک شدن در قسمت Add/remove Programs ویندوز، فقط اجزای اصلی آنها پاک شده و خیلی از قسمت های آن در ریجستری و سطح دیسک باقی می ماند.این قسمت ها به مرور زمان و با نصب و پاک کردن تعداد زیادی برنامه روی هم جمع شده و باعث سنگینی و کاهش سرعت  ویندوز می شوند.
Ashampoo UnInstaller  نام نرم افزاری قدرتمند در زمینه پاکسازی نرم افزارها به طور کامل از سیستم می باشد. همان طور که در نام این برنامه مشخص شده است این نرم افزار محصولی از کمپانی بزرگ Ashampoo می باشد که در زمینه ساخت نرم افزارهای کاربردی در زمینه های مختلف فعالیت می کند. به کمک این نرم افزار شما قادر خواهید بود تا با انتخاب نرم افزار مورد نظرتان و ابزار موجود در برنامه اقدام به پاکسازی کامل برنامه از سیستم نمایید. به کمک این نرم افزار دیگر از کلید های اضافی باقیمانده از برنامه حذف شده در رجیستری و یا فایل هایی که مربوط به نرم افزار حذف شده از سیستم می باشد خبری نیست و تمامی آثار مربوط به برنامه از سیستم پاک می شوند.
همچنین این نرم افزار میتواند لیست نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم را به سرعت بالا نصب نماید که این کار در برنامه add or remove programs ویندوز امکان پذیر نمی باشد.


قابلیت های کلیدی نرم افزار Ashampoo UnInstaller :
- دارای ابزاری برای پاک کردن File های غیر لازم در درایوها
- پاک کردن کامل نرم افزارهای نصب شده
- اسکن کامل ریجستری و Hard disk برای پاک کردن کلید های غیر لازم ریجستری و File ها
- پاک کردن برنامه هایی که قسمت Add/Remove Program ویندوز قادر به پاک کردن آنها نمی باشد
- قابلیت پاک کردن Screen saver ها
- توانایی جستجو و پاک کردن فایل های اضافی و غیر ضروری از سطح دیسک
- توانایی جستجو و پاک کردن Folder های خالی از سطح دیسک
- به روز رسانی خودکار نرم افزار
- دارای ظاهری جذاب و جدید
- لیست نمودن نام نرم افزارهای نصب شده با سرعت بالا
- 5 تا 10 برابر سریع تر از Add/Remove program ویندوز
- نمایش جزئیات و مسیر نرم افزارهای نصب شده
- دارای تنظیمات متنوع برای کاربران حرفه ای
- سازگار با ویندوز ویستا
و ...

downlaod

mirror

mirror

mirror

mirror

size 13 mb

Windows is famous for getting more sluggish the more you use it. One reason for this is that many programs leave your computer full of digital garbage when you remove them. Every time you try out a new program and then uninstall it your system gets more and more clogged up with redundant program components that just get in the way and slow things down. Ashampoo Uninstaller 4 completely eliminates this problem. It lets you test software with confidence because you can be sure that no trace of programs you remove are left anywhere on your system. It does this by comparing compact “Before” and “After” snapshots that identify exactly where all program components and settings are located. Uninstalling is completely safe, with automatic backups and a special Reinstaller for quickly reinstalling programs with all their settings.

In addition to uninstalling, you can also use UnInstaller’s comprehensive “Before and After” comparisons to monitor and identify the secret activities of any program – for example hidden files and Registry keys. Just take a snapshot, run the application that you want to monitor and then take another snapshot. UnInstaller then compares the snapshots and shows you all the changes the program has made anywhere on your system. Ashampoo UnInstaller 4 is actually a complete Windows maintenance package with over a dozen powerful tools. It comes with an advanced hard disk defragmenter, a file wiper, a file undeleter, an Internet cleaner, a Windows Registry cleaner, a Windows system restore point manager, file and folder backup and much more. See further below for a full list.

Features:
» Automatic and manual monitoring of program installation
» Monitor secret program activities
» Remove all traces of programs from your system
» Interactive tool for removing programs for which you don’t have Ashampoo UnInstaller installation logs
» Reinstaller – reinstall programs with all your settings
» Drag & Drop uninstaller
» Advanced hard disk defragmenter with automatic defragmentation
» Windows Registry cleanup tool
» Internet cleanup tool, delete all surfing traces
» Undelete tool, restore accidentally deleted files
» File wiper for secure deletion of files
» Find/delete duplicate files tool
» Find/delete temporary files tool
» Find/delete empty folders tool
» Start Menu cleanup tool
» Manage Windows services tool
» Manage Internet Explorer extensions tool
» File and folder backup and restore utility
» Font management tool, delete unnecessary fonts

New features and improvements:
» Improved uninstaller
» New Undeleter and File Wiper
» Improved Hard Disk Defragmenter
» Improved Internet Cleaner
» New graphical user interface